Saturday, July 19, 2014

Proses Jual Beli Tanah

Carta alir proses jual beli tanah. (Negeri Perak)

 • Setuju harga beli.
 • Tandatangan surat jual beli dan bayar deposit (10%).
 • Isi borang permohonan pindah milik.
 • Hantar borang permohonan ke pejabat tanah untuk kelulusan Menteri Besar. (yuran RM70.00)
 • Surat kelulusan dikeluarkan dalam masa 2 minggu.
 • Mengisi borang 14A pindah milik di hadapan pegawai tadbir tanah. (yuran penyaksian RM10.00)
 • Bayar baki harga beli (90%)
 • Bayar setem hasil di LHDN. (contoh setem hasil RM300 jika tanah bernilai RM30 ribu ke bawah) 
 • Permohonan tukar nama oleh pejabat tanah. (yuran RM50.00 jika nilai tanah di bawah RM30 ribu)
 • Geran baru dikeluarkan atas nama pemilik baru dalam masa seminggu.

Perkara-perkara penting.
 • Semua dokumen harus diisi menggunakan pen dakwat cair berwarna hitam.
 • Cukai tanah sedia ada harus di bayar.
 • Dokumen yang diperlukan 5 salinan KP penjual dan pembeli yang disahkan, 1 salinan perjanjian jual beli.

Tips
 • Semua urusan eloklah dan boleh dilakukan oleh pembeli supaya cepat kecuali semasa mengisi borang 14A dihadapan pegawai tadbir tanah dimana penjual wajib hadir.
 • Kebiasaannya penjual mahukan baki wang 90% sebelum mengisi borang permohonan kelulusan Menteri Besar. Mungkin cara yang terbaik ialah memastikan ia dibayar menggunakan "bankers cheuqe" dan memastikan surat perjanjian di "endorse" oleh Pesuruhjaya Sumpah.
 • Jika rasa susah lantik peguam untuk uruskan lebih selamat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Contoh]

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Perjanjian Jual Beli ini dibuat pada hari ………………….., tanggal …………………… oleh dan antara:

1.         Nama  : 
No. KP  : 
Alamat : 

Selepas ini bertindak atas nama diri yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.         Nama  : 
No. KP  : 
Alamat : 

Dalam hal ini bertindak atas nama diri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA telah menjual kepada PIHAK KEDUA berupa tanah dengan perincian sebagai berikut:

Negeri             :
Daerah            :
Mukim             :
Jenis Hakmilik :
No Lot              :
Luas Lot           :
Kategori          :
No. Fail            :
No. Hakmilik   :

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual-beli di mana syarat dan ketentuannya yang diatur,  seperti berikut di bawah ini:

JAMINAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA memberikan jaminan penuh bahawa tanah dijualnya adalah:
1.         Milik sah peribadinya sendiri,
2.         Tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya,
3.         Hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, dan
4.         Tidak sedang dalam masalah atau sengketa, baik dengan keluarga PIHAK PERTAMA maupun dengan pihak-pihak lainnya.
5.         Memastikan berlaku pertukaran nama pada geran daripada PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selepas menerima wang yang dijanjikan.

HARGA

Jual beli tanah di atas dilakukan dan diterima dengan harga RM8,000.00. (Lapan Ribu Ringgit Sahaja)

CARA PEMBAYARAN

Untuk pembayaran tanah tersebut PIHAK KEDUA menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati PIHAK PERTAMA, iaitu dengan cara pembayaran secara cek.

PIHAK KEDUA telah membayar pada berjumlah sejumlah wang .........................(No. Cek: .................. Cawangan:           ) pada tanggal ....................... sebagai deposit. 

dan,

PIHAK KEDUA akan membayar sejumlah wang ........................                                                                    (                                                              )(No. Cek:.......................... Cawangan:                         ) pada tanggal ................................. semasa proses tukar nama.

dan,

PIHAK KEDUA akan melengkapkan bayaran akhir berjumlah berjumlah ...................................(                                                                      )  selepas proses tukar nama pada geran tersebut.

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dipersetujui dan dibuat serta ditanda tangani oleh kedua-dua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua-dua belah pihak.


PIHAK PERTAMA                                                                                                                              Nama: 
No. KP:                                                                                     


.........................................

PIHAK KEDUA                                                                                                                             Nama: 

No. KP:                            

..........................................


saksi                                                         


SAKSI PERTAMA                                                                                                                             Nama: 

No. KP:                  

.........................................

SAKSI KEDUA
Nama: 

No. KP:                            


.........................................